Retningslinjer for tilbakemelding og sluttrapportering

Tilbakemelding

Tilbakemelding er viktig for legatets arbeid og tillegges vekt ved eventuelle nye søknader om støtte. Dette innebærer at det normalt ikke vil bli gitt ytterligere støtte, før tilbakemelding på eksisterende støtte er mottatt.

Støtte som ikke kan benyttes til det formålet det er søkt om, skal tilbakebetales til legatet. I særlige tilfeller kan det etter søknad, aksepteres omdisponering av støtten.

Retningslinjer for tilbakemelding og sluttrapportering

1.      Frist for første tilbakemelding er 6 måneder etter at støtten er utbetalt. Vi ber da om en kort statusrapport (ca. ½ side) som orienterer om prosjektet er startet og går etter planen, eventuelle avvik som forsinkelser eller annet.  

2.      Deretter skal det leveres en kort statusrapport årlig frem til prosjektet er avsluttet (maks 1 side), som redegjør for fremdriften i prosjektet, ev. endringer og annen relevant informasjon.

3.      Det skal videre leveres sluttrapport innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet. Denne må gi en oppsummering av prosjektet og redegjøre for hvilke målsetninger man har oppnådd. Vi ber også om å få tilsendt regnskap som viser hvordan midlene er benyttet, sammenlignet med innsendt budsjett og eventuell finansieringsplan.

I tillegg skal det ved sluttrapportering:

  • Informeres om, og ev. hvordan, støtten fra Eckbos Legat er profilert.
  • Dersom du har fått støtte til et produkt, en bok, et program eller lignende, ber vi om å få oversendt tre eksemplarer av disse.
  • Dersom du har fått støtte til en film, podcast eller lignende, ber vi om å motta lenke til publisert versjon.

Alle tilbakemeldinger lastes opp i vårt søknadssystem, pålogging: https://skjema.eckbos-legat.no/min-soeknad – med kopi på e-post til mail@eckbos-legat.no.

Ny søknad

  • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.
  • Søkeren sender frivillig inn alle nødvendige opplysninger til den enkelte søknad. I den grad søknaden eller innsendt dokumentasjon inneholder personopplysninger, vil disse behandles i henhold til gjeldende regelverk for behandling av slike opplysninger.
  • Søkere som sender inn sensitive/særlige personopplysninger (f.eks. helseopplysninger, seksuelle- og straffbare forhold mv.) samtykker til at disse blir behandlet i forbindelse med søknaden og i henhold til Eckbos Legats personvernserklæring.
  • Les vår personvernerklæring her
  • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke mulig å sende dokumenter per e-post eller ordinær post).